Ανάζήτηση
Προσφορές Αποχετευτικού (μέχρι 28/6/2019)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΣΟΛΕΑΣ
ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ


Από το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Σολέας, ζητούνται προσφορές για την αγορά υπηρεσιών για τη λειτουργία και συντήρηση του βιολογικού σταθμού επεξεργασίας λυμάτων στην Κακοπετριά.

Τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις του συντηρητή του βιολογικού σταθμού, περιγράφονται ενδεικτικό στους Γενικούς Όρους, που μπορούν να ληφθούν από το Γραφείο Επάρχου. (Γραφείο 307) και από το Γραφείο του Κοινοτικού Συμβουλίου Γαλάτας.

Στον επιτυχόντα προσφοροδότη θα δοθούν τα κατασκευαστικά σχέδια (μηχανολογικά, ηλεκτρολογικά κλπ.) και όλες οι λεπτομέρειες του εξοπλισμού του σταθμού.

Η προσφορά θαπ ρέπει να υποβληθεί μέχρι την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019 και ώρα 9.00 π.μ. στο Κιβώτιο Προσφορών της Επαρχιακής Διοίκησης Λευκωσίας, που βρίσκεται στον 2° όροφο του κτηρίου επί της οδού Αλκαίου 2. 1458 Στρόβολος. ή να αποστέλλονται στην Επαρχιακή Διοίκηση με συστημένη επιστολή, η οποία με ευθύνη του προσφοροδότη να παραληφθεί από την Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την τελευταία προθεσμία υποβολής των προσφορών.

Από το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Σολέας


« Πίσω